Realizowanego w ramach Projektu: "Wdrożenie do produkcji masowej przepływowego systemu filtrującego do optymalizacji wody kranowej" powstałego w ramach wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Formaster S.A.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

W ramach postępowania ofertowego Komisja Oceniająca dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które wpłynęły do Zapytania Ofertowego nr: 2/2019 z dnia 03.04.2019;

Oferty które wpłynęły:

  1. Eurometal sp. z o.o.
  2. GF Machining Solutions sp. z o.o.

najkoszystniejsza oferta zgodnie z protokołem z postępowania została przedstawiona przez firmę:

GF Machining Solutions sp. z o.o. Sękocin Nowy, Aleja Krakowska 81, 05-090 Raszyn.

Cena całkowita netto (PLN) - 1.673.019,00 PLN (jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewiętnaście i 00/100 złotych)

Treść protokołu dostępna do pobrania: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego_2_2019_03_04

 

Data zamieszczenie ogłoszenia: 15.05.2019r.