PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-26-0003/18

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-26-0003/18-00

Tytuł Projektu: Wdrożenie do produkcji masowej przepływowego systemu filtrującego do optymalizacji wody kranowej powstałego w ramach wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie FORMASTER S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie: 2018-06-29 POIR.02.01.00-00-0227/17-00

Nazwa Wnioskodawcy: FORMASTER Spółka Akcyjna

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-26-064/12

Tytuł Projektu: Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego szansą na dywersyfikację oferty produktowej FORMASTER SA

Numer projektu: POIR.02.01.00-00-0227/17

Dofinansowanie projektu z UE: 1.454.424,30

fundusze europejskie

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-26-064/12

Umowa o dofinansowanie nr:UDA-POIG.08.02.00-26-064/12-00 z dnia 13/11/2012

Tytuł projektu: „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy B2B oraz rozbudowa i dostosowanie bieżącej infrastruktury IT”

innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.06.01.00-26-010/12

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.06.01.00-26-010/12-00 z dnia 08/03/2013

Tytuł projektu: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie FORMASTER Spółka Akcyjna.”

innowacyjna gospodarka